کارائی و  ارائه ساعت هوشمند اپل واچ چگونه است ؟ در روزهای اخیر خبری حاکی از اینکه یک مرد انگلیسی…