همیشه برایمان پیش امده است که به دنبال راهی برای دسترسی به کامپیوتر هستیم تا بتوانیم به فایل ها و…