اختصاص دادن رمز دوم برای فعال سازی تلگرام یکی از روش های موثر در نفوذ های غیر مجاز به تلگرام…