یکی از نگرانی هایی که بسیاری از افراد در مورد گوشی موبایل خود دارند فضولی کردن دیگران در گوشی موبایل…